ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Česká basketbalová federace z.s. a  klub Basketpoint Frýdek-Místek z. s. Vám tímto poskytují základní informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  (dále jen „Nařízení“)

I. Správci

Správci Vašich osobních údajů jsou Česká basketbalová federace z.s. se sídlem Zátopkova 100/2, 160 17, Praha 6 (dále jen  „ČBF“) a klub Basketpoint Frýdek-Místek z. s. se sídlem třída T. G. Masaryka 503, 738 01 Frýdek-Místek (dále jen „Klub“) (společně dále také „ jako správci“).

V záležitostech správy Vašich údajů můžete kontaktovat ČBF prostřednictvím:

 • e-mailové adresy: cbf@cbf.cz,

 • telefonicky na +420 242 429 236 nebo

 • písemně na adrese: Zátopkova 100/2, 160 17, Praha 6

Klub prostřednictvím:

 • e-mailové adresy: z.navratil@inva.cz, danielzemlicka@gmail.com

 • telefonicky na +420 602 533 111, +420 739 613 008 nebo

 • písemně na adrese třída T. G. Masaryka 503, 738 01 Frýdek-Místek.

II. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Správci zpracovávají Vaše osobní údaje, které jste jim poskytl/a  v souvislosti s žádostí o Vaše členství v ČBF a v Klubu. Jedná se zejména o tyto údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, kontaktní údaje (e-mail, telefon), fotografie.

Právním základem pro zpracování následujících osobních údajů:

 1. jméno a příjmení

 2. datum narození

 3. adresa místa pobytu

 4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství

je povinnost správců vyplývající z § 3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“).

Na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanete vykonávat činnost, pro kterou jste v ČBF a v Klubu evidován/a.

Pro zpracování ostatních osobních údajů je právním základem Váš výslovný souhlas.

III. K jakým účelům zpracováváme Vaše osobní údaje?

Správci zpracovávají Vaše osobní údaje za účelem:

 1. vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi

 2. využití dotačních programů

 3. pořádání sportovních akcí a jiných projektů

 4. k registraci hráčů na sportovních utkáních

 5. vyřizování pojištění

 6. správy webových, informačních systémů a profilů na sociálních sítích

 7. plnění povinností, které správcům ukládají obecně závazné právní předpisy

 8. pro účely, ke kterým jste správcům udělil/a nebo v budoucnu udělíte souhlas (např. zasílání novinek)

Na základě oprávněného zájmu ČBF a Klubu budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanete vykonávat činnost, pro kterou jste u ČBF a v Klubu evidován/a.

ČBF a Klub Vás tímto informují, že Správci předávají Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • příslušnému sportovnímu Svazu,

 • příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS,

 • Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“),

 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

 • poskytovatelům cloudových služeb,

 • externím účetním společnostem,

a to za účelem

 • vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi,

 • identifikace hráčů na soutěžích,

 • žádosti o dotace na základě §6b ZOPS,

 • uložení a archivace datových souborů,

 • vedení účetnictví.

IV. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování, právo na oznámení správce ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů nebo omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů jakožto dozorového orgánu, to vše za podmínek stanovených GDPR a obecně závaznými právními předpisy.

V případě zpracování založeného na Vašem dobrovolném souhlasu máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, čímž však není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, s jejichž zpracováním vyslovuji souhlas:

Souhlasím s tím, aby ČBF a Klub zpracovávaly a dále uchovávaly mé osobní údaje a informace, které jsem jim poskytl/a nebo v budoucnu poskytnu:

i. v souvislosti se svým členstvím v ČBF a Klubu,

ii. v případě výkonu funkce některého z orgánů v ČBF a v Klubu v souvislosti s jejím výkonem,

iii. v případě výkonu trenérské funkce,

iv. v případě výkonu funkce rozhodčího.           

ČBF a Klub jsou oprávněni zpracovávat a dále uchovávat mé osobní údaje, které jsem jim takto poskytl/a jejich uvedením na přihlášce do ČBF a Klubu, v rámci výkonu funkce některého z orgánů ČBF nebo v Klubu, v rámci své účasti na utkáních pořádaných ČBF nebo Klubem či jejich podporovateli, jakož i osobní údaje, které jsem jim poskytl/a jakýmkoli jiným způsobem.

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracovaly ČBF a Klub moje

 

 1. fotografie,

 2. videa,

 3. zvukové záznamy,

 4. sportovní výsledky

 

za účelem

 

 • marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),

 • prezentace na webu,

 • prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),

 • prezentace ve výročních zprávách a dalších informačních materiálech.

 

Dále souhlasím, aby Správci zpracovali i mé

 

 1. telefonní číslo,

 2. e-mail,

 3. rodné číslo

 

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (žádosti o dotace, vyřizování pojištění, pořádání sportovních akcí, k registraci hráčů na sportovní utkání, správa webových stránek, profilů na sociálních sítích).

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správci evidován).

Souhlasím, aby Správci předali Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • příslušnému sportovnímu Svazu,

 • příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS,

 • výkonnému výboru ČUS.

 

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem.

 

V _______________ dne ___________

 

   _________________________________________

        Jméno a Příjmení                          PODPIS

    (u nezletilých podpis zákonného zástupce)

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---odkaz na všechny novinky---

CZ,USA,JAP