Vážení rodiče,

veškeré informace týkající se nadačních fondů a jejich různorodých projektů, pro VÁS a VAŠE děti, budeme průběžně aktualizovat. Žádám Vás zároveň o doplňující informace, které se budou týkat jiných nadačních fondů.

ČESKÁ OLYMPIJSKÁ NADACE

O projektu Česká olympijská nadace

Projekt Česká olympijská nadace podporuje sportovce ve věku 6-18 let. Nezáleží na talentu, ale na chuti sportovat. Patrony projektu jsou olympijští medailisté z Vancouveru, Londýna, Soči a Rio de Janeira. Prezidentem je trojnásobný olympijský vítěz Jan Železný. Sport nesmí být výsadou bohatých. Cílem nadace je umožnit sportovat dětem, kterým v tom brání nedostatek peněz.

Koho podporujeme?

Jednotlivé sportovce od 6 do 18 let. Nezáleží na talentu a výkonnosti dítěte, ale na chuti sportovat. Příspěvek mohou dostat děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. O příspěvek žádají vždy zákonní zástupci.

Na co přispíváme?

Vždy jen na konkrétní věci – sportovní vybavení, členské příspěvky, sportovní kurzy, kroužky a soustředění.

Na co nepřispíváme?

Neproplácíme náklady sportovních týmů, mzdové náklady, nájmy, náklady na elektrickou energii atp. Nepodporujeme celé týmy a družstva.

UZÁVĚRKA

Uzávěrka žádostí o finanční příspěvek pro aktuální 21. kolo je 4. března 2018, do této doby můžete zasílat vyplněné žádosti spolu s požadovanými dokumenty, buď skrze webový formulář na našich stránkách (upřednostněte, pokud je to možné), nebo poštou na adresu ČOV (pokud nemáte možnost online odeslání). Všechny žádosti zaslané po termínu budou automaticky přeřazeny do následujícího 22. kola, o kterém se bude rozhodovat v červnu 2018. Žádosti lze zasílat tedy průběžně během celého roku.

* Veškeré použité informace jsou veřejně přístupné a staženy z domovské stránky http://nadace.olympic.cz/

NADAČNÍ FOND MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH

Prioritou projektů nadačního fondu je podpora různých forem vzdělávání. Nadační fond chce pomáhat také těm jednotlivcům, kteří se z hlediska sociálního nebo zdravotního ocitli ve zvlášť obtížné životní situaci. Finanční prostředky, kterými nadační fond disponuje, jsou tak zaměřeny na veřejně prospěšné účely a slouží celé společnosti.

Projekt KROUŽKY má za cíl podporovat volnočasové aktivity dětí. Rodiče nebo pěstouni mohou požádat o příspěvek ve výši až 1500,- Kč za pololetí na úhradu poplatku za kurz nebo kroužek, který dítě se zájmem a pravidelně navštěvuje. Může se jednat o výuku hry na hudební nástroj, výtvarnou výchovu, sport apod. Uzávěrka pro příjem žádostí je dvakrát ročně, zpravidla v únoru a září.

Uzávěrky pro příjem přihlášek jsou:

15. září – pro 1. i 2. pololetí příslušného školního roku. Podmínkou pro poskytnutí nadačního příspěvku i pro 2. pololetí školního roku je však zaslání čestného prohlášení obdarovaného, že
se jeho sociální podmínky od počátku školního roku nezměnily, a zaslání kopie vysvědčení za 1. pololetí ze ZUŠ či potvrzení o pokračování účasti v příslušném kroužku. Tyto doklady musí být nadačnímu fondu zaslány nejpozději do 10. února (rozhoduje razítko na obálce).

V případě, že se žádost o nadační příspěvek bude týkat pouze 2. pololetí školního roku, je uzávěrka pro příjem žádostí 31. ledna (opět rozhoduje razítko na obálce).

* Veškeré použité informace jsou veřejně přístupné a staženy z domovské stránky http://nadacnifondklausovych.cz/

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---odkaz na všechny novinky---

CZ,USA,JAP